02862826016

Liên kết đào tạo

Liên kết đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ KÝ HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG

1)-  Công ty Cổ phần Phát triển Liên Việt  Giám đốc: Trương Đức Vinh  ĐT: 04.35641096 - 35641097   - Liên kết đào tạo xuất khẩu lao động. 2)- Công...