02862826016

Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ CÁC HUYỆN NGHÈO...

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ CÁC HUYỆN NGHÈO ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI...

NĐ 22 /2011 Quy định mức lương tối thiểu chung

NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2011/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 04 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức...

Số: 23/2011 NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu,trợ cấp bảo hiểm...

Số: 23/2011 NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu,trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã...

Số: 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

QĐ 295 Về hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ________   Số: 295/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________________ Hà Nội, ngày 26  tháng  02  năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề...

Số: 1956/QĐ – TTg Quyết định ” Đào tạo nghề cho...

Số: 1956/QĐ - TTg Quyết định '' Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 '' - Chủ trì, phối hợp với...

Số: 16/2006/TTLT/BLĐTBXH- BGDĐT-BTC

Số: 16/2006/TTLT/BLĐTBXH- BGDĐT-BTC Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng...

Số: 121/2009/QĐ-TTg VỀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ...

Số: 121/2009/QĐ-TTg VỀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BỘ ĐỘI...

Thông Tư Số: 123/2009/TT-BTC

Thông Tư Số: 123/2009/TT-BTC Quy định nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung và biêm soạn chương trình,giáo trình môn hoc với...

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 73/2010/TTLT-BTC-BTP

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 73/2010/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác...