02862826016

Đào tạo nghề

Đào tạo nghề

QĐ 295 Về hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ________   Số: 295/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________________ Hà Nội, ngày 26  tháng  02  năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề...

Số: 1956/QĐ – TTg Quyết định ” Đào tạo nghề cho...

Số: 1956/QĐ - TTg Quyết định '' Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 '' - Chủ trì, phối hợp với...

Số: 16/2006/TTLT/BLĐTBXH- BGDĐT-BTC

Số: 16/2006/TTLT/BLĐTBXH- BGDĐT-BTC Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng...

Số: 121/2009/QĐ-TTg VỀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ...

Số: 121/2009/QĐ-TTg VỀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BỘ ĐỘI...

Thông Tư Số: 123/2009/TT-BTC

Thông Tư Số: 123/2009/TT-BTC Quy định nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung và biêm soạn chương trình,giáo trình môn hoc với...

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 73/2010/TTLT-BTC-BTP

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 73/2010/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác...

THÔNG TƯ Số: 139/2010/TT-BTC

THÔNG TƯ Số: 139/2010/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho...

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do...