02862826016

Lao động việc làm

Lao động việc làm

NĐ 22 /2011 Quy định mức lương tối thiểu chung

NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2011/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 04 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức...

Số: 23/2011 NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu,trợ cấp bảo hiểm...

Số: 23/2011 NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu,trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã...

Số: 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...